Sumartono, Sumartono, Universitas Doktor Nugroho Magetan, Indonesia