Shinto, Shinto, Universitas Doktor Nugroho, Indonesia