Padmoyo, R Hariyo, Universitas Doktor Nugroho Magetan, Indonesia