Pujianto, Eko, Universitas Doktor Nugroho Magetan, Indonesia